ACTA FUNDACIONAL i ESTATUTS

Imprimeix

 

ACTA FUNDACIONAL

El Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) és una associació científica i sense ànim de lucre. El seu objectiu és contribuir, a través de l'anàlisi pluridisciplinària de la sanitat, a l'intercanvi d'idees, a la reflexió i a la recerca en totes les qüestions que afectin a la salut.

Els fundadors del CAPS concebem la persona con una unitat biològica, psicològica i social indissociable. Creiem que la salut és influïda directament per les condicions de vida i de treball, i que, en conseqüència, l'estratificació de la societat incideix en les expectatives de salut i també de malaltia. Considerem que la llibertat i la tolerància són condicions bàsiques per al desenvolupament de la salut. Entenem que la qualitat de l'atenció primària és fonamental per a l'eficiència dels serveis sanitaris

El CAPS vol mantenir l'esperit dels debats sanitaris dels darrers anys i, en concret, vol prosseguir l'experiència positiva que el Gabinet d'Assessoria i Promoció de la Salut va dur a terme des de l'any 1976. Però com que les condicions actuals han canviat, el programa que ens proposem també és diferent. Les noves realitats demanen un nou marc organitzatiu.

El CAPS vol ésser per els sanitaris, i especialment per als joves graduats, una eina i un estímul per a l'estudi de les metodologies d'anàlisi sanitària, i un nucli que faci possible la cristal·lització d'equips pluridisciplinaris de recerca.

El CAPS vol oferir-se als sanitaris de Catalunya i d'arreu d'Espanya com a centre de trobada i de debat, i vol promoure així mateix contactes amb els col.lectius d'altres països que treballin amb un esperit semblant.

Com que considerem determinant la participació dels ciutadans en la definició dels objectius i de les prioritats sanitàries, el CAPS es proposa, a més, oferir a la comunitat la informació i els instruments al seu abast que puguin ajudar-la a ésser protagonista de la pròpia salut.

El Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris resta obert a tothom qui s'identifiqui amb aquestes idees i vulguin treballar-hi amb rigor.

Barcelona, juliol 1983 

 

ESTATUTS

 


 

 ACTA FUNDACIONAL

El Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS) es una asociación científica y sin ánimo de lucro. Su objetivo es contribuir, a través del análisis pluridisciplinario de la sanidad, al intercambio de ideas, a la reflexión y a la investigación  sobre todas las cuestiones que afecten a la salud.

 Los fundadores del CAPS concebimos la persona como una unidad indisociable, a la vez biológica, psicológica y social. Creemos que la salud está directamente influenciada por las condiciones de vida y de trabajo, y que, de ello se deriva una incidencia de la estratificación social en las expectativas de salud y también de enfermedad. Consideramos que la libertad y la tolerancia son condiciones básicas para el desarrollo de la salud. Entendemos que la calidad de la atención primaria es fundamental para la eficiencia de los servicios sanitarios.

El CAPS quiere mantener el espíritu de los debates sanitarios de los últimos años y, en concreto, quiere proseguir la experiencia positiva que el Gabinete de Asesoría y Promoción de la Salud llevó a término desde el año 1976. Pero como que las condiciones actuales han cambiado, el programa que nos proponemos también es diferente. Las nuevas realidades demandan un nuevo marco organizativo.

El CAPS quiere ser para el personal sanitario, y especialmente para las personas recién  graduadas, una herramienta y un estímulo para el estudio de las metodologías de análisis sanitario, y un núcleo que haga posible la consolidación  de equipos  de investigación   pluridisciplinar.

 El CAPS quiere ofrecerse a los sanitarios de Catalunya y de todas partes de España como centro de encuentro y de debate, y quiere promover asimismo contactos con los colectivos de otros países que trabajen con un espíritu parecido.

Dado que consideramos determinante la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la definición de los objetivos y de las prioridades sanitarias, el CAPS se propone, además, ofrecer a la comunidad la información y los instrumentos a su alcance que puedan ayudarla a ser protagonista de la propia salud.

El Centro de Análisis y Programas Sanitarios está abierto a todas las personas mundo que se identifiquen con estas ideas y quieran trabajar con rigor.

 

Barcelona, julio 1983.